Skip to main content

Het ministerie van BZK heeft 10 miljoen euro subsidie toegekend voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. DSGO is het fundament van de digitaliseringsopgave voor de gebouwde omgeving (digiGO).

“De grote maatschappelijke opgaven voor de ontwerp-, bouw- en installatiesector vragen om het veel slimmer benutten van data. Voor de uitwisseling van data tussen ketenpartners is een digitaal stelsel nodig. DSGO maakt het mogelijk om dat op een geavanceerde manier te doen”, zegt voorzitter Ries Bode van digiteam en kwartiermaker voor het programma DSGO.

De focus ligt initieel op het reduceren van het aantal logistieke bewegingen en daarmee op de reductie van stikstofuitstoot. DSGO maakt deel uit van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In dit programma werken TNO, digiGO en de topsector Logistiek gezamenlijk aan de ambitie om in 2030 onder meer 60 procent stikstofreductie en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren. Lees hier meer over de BZK-subsidie.

Aan de slag

Zo’n veertig vooraanstaande partijen uit de ontwerp-, bouw- en installatiesector hebben zich gecommitteerd aan een gezamenlijke digitaliseringsambitie: digiGO. Het ontwikkelen van een digitaal stelsel komt hier uit voort. Het Rijk draagt nu tien miljoen euro bij aan de ontwikkeling van DSGO. “Het is een compliment aan de sector dat alle geleverde inspanning tot dit resultaat heeft geleid. Er is nu én funding en een gezamenlijke ambitie en bereidheid om DSGO te realiseren. Het is echt een betekenisvolle stap voor de sector”, zegt voorzitter Joseph Kuling van de BouwDigitaliseringsraad.

BIMlink binnen digiGO

BIMlink is ook onderdeel van digiGO. “We inventariseren de verschillende standaarden en doen een voorstel voor de verbetering van informatie-uitwisseling”, zegt consultant Thomas Sandfort van BIMlink. “Daarbij gebruiken we diverse hulpmiddelen en standaarden, zoals bijvoorbeeld IFC, ILS en CBNL.”

Aanpak: van, voor en door

Afgelopen vrijdag 5 november maakten Roger Tan (namens de BDR, voorzitter BIM Loket) en Ries Bode de toekenning van de subsidie bekend in een webinar. Daarin gaven ze ook een nadere toelichting op het programmaplan. “We gaan de komende twee jaar vol aan de slag met de realisatie. We ontwikkelen het stelsel in sprints van een half jaar en besteden veel aandacht aan het betrekken van alle partijen uit sector, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ontwikkeling en adoptie van het stelsel gaan hand in hand”, aldus Bode.

Sluit aan en draag bij

Vanuit de ontwerp-, bouw- en installatiesector is een stevige bijdrage nodig in de vorm van expertise en menskracht. Wie kan en wil bijdragen aan de ontwikkeling van DSGO, kan dit laten weten aan een van de leden van het Digiteam of kwartiermakersteam DSGO.

Via tweemaandelijkse webinars wordt de voortgang van de realisatie toegelicht. Het eerstvolgende vindt plaats op donderdag 20 januari 2022 tussen 13.00 en 14.00 uur. Twee keer per jaar vindt een werkconferentie plaats waarin iedereen die belangstellend of -hebbend is welkom is mee te denken. De eerste werkconferentie staat gepland voor woensdag 13 april 2022. Wie meer wil weten over de realisatie van DSGO kan zich aanmelden voor de DSGO-nieuwsbrief.

Bron: digiGO

Beeld: Roger Tan en Ries Bode